Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega

Parttime adviseur

Kerkelijk Waardebeheer is op zoek naar verdere uitbreiding van haar team met een parttime adviseur, die bij voorkeur woonachtig is in het noorden of zuiden van Nederland. Onze adviseurs zijn enerzijds bekend met de kerkelijke wereld, omdat zij daarbij zijn betrokken of daarin hebben gewerkt. Anderzijds hebben zij specialistische kennis van onroerend goed, vastgoedontwikkeling en/of ruimtelijke ordening. Zij zijn creatief in het vinden van oplossingen voor de problematiek van boventallige kerkgebouwen, zonder daarbij de kerkelijke waarden uit het oog te verliezen. Onze adviseurs kunnen zelfstandig opereren en werken graag in teamverband. Zij stellen de kwaliteit van hun werk en de bijdrage aan de toekomst van de kerk boven hun financieel gewin. De omvang van de werkzaamheden van een adviseur is afhankelijk van de vraag naar projecten en kan daarom variëren  gedurende het jaar. Gemiddeld zal de werkdruk ongeveer 400 uur op jaarbasis bedragen.

Profiel Kerkelijk Waardebeheer

De Stichting Kerkelijk Waardebeheer ondersteunt geloofsgemeenschappen met het opzetten van een verstandig gebouwenbeleid om zo een bijdrage te leveren  aan de continuïteit en vitaliteit van de geloofsgemeenschap. De stichting is een netwerkorganisatie van een aantal gespecialiseerde adviseurs, die gespreid door Nederland woonachtig zijn en die parttime op exclusieve basis voor Kerkelijk Waardebeer werkzaam zijn inzake kerkelijk onroerend goed. De organisatie kent geen eigen kantoor, maar heeft zichzelf online georganiseerd. Periodiek vinden er overlegbijeenkomsten plaats om informatie uit te wisselen en casussen te bespreken, zodat de adviseurs elkaar goed leren kennen en ervaringen worden gedeeld.

Groeiende vraag

De vraagstukken rondom vastgoed zijn een gevolg van een snel veranderende kerkelijke realiteit en het aan de eredienst onttrekken van kerkelijke gebouwen. De materie is complex. Enerzijds omdat de betreffende geloofsgemeenschappen worden geconfronteerd met een problematiek waarvoor ze niet zijn geëquipeerd. De noodzakelijke kennis wordt vaak node gemist en de financiële middelen voor professionele ondersteuning zijn niet aanwezig of kunnen hiervoor niet worden aangewend. Anderzijds is het voor professionele dienstverleners moeilijk om binnen de context van de christelijke geloofsgemeenschap, de beperkte financiële kaders en de huidige (kerkelijke) vastgoedmarkt, hun werkzaamheden adequaat en kostendekkend te vervullen.

Onze diensten

Kerkelijk Waardebeheer tracht onder het motto “houd de kerk in uw midden” haar doelstelling langs drie wegen te realiseren:

  • Wij proberen bewustwording te creëren door het zijn van een kenniscentrum en het aandacht vragen voor de problematiek van boventallige kerkgebouwen door middel van bijvoorbeeld lezingen, artikelen, boeken, seminars, onderzoeken en regiobijeenkomsten.
  • Wij bevorderen de deskundigheid bij kerkelijke organisaties door de beschikbare kennis te delen met besturen van kerkelijke organisaties en hen te ondersteunen en begeleiden bij processen gericht op het best mogelijke vastgoedbeleid om de continuïteit en vitaliteit van de geloofsgemeenschap te borgen.
  • Wij begeleiden besturen van kerkelijke organisaties bij de transitie of transformatie van vastgoed die door andere marktpartijen wordt uitgevoerd om zodoende de materiële waarde die kerkgebouwen vertegenwoordigen bij afstoting maximaal binnen de plaatselijke gemeente of parochie te houden.

Ons onderscheidend vermogen

Kerkelijk Waardebeheer onderscheidt zich hierbij op drie fronten van de andere aanbieders van dergelijke diensten.

  • Kerkelijk Waardebeheer stelt de geloofsgemeenschap als opdrachtgever centraal. Startend vanuit de zingevingsvraag en de pastorale/diaconale opdracht wordt met kerkbestuurders meegedacht om een oplossing te vinden voor continuïteit en vitaliteit van de geloofsgemeenschap en het creëren van de benodigde financiële middelen door middel van verstandig gebouwenbeleid. Medewerkers van Kerkelijk Waardebeheer kenmerken zich derhalve niet alleen door vastgoedkennis maar ook door kerkelijke betrokkenheid. De inhoud van de pastorale/diaconale opdracht zelf nemen wij aan als uitgangspunt.
  • Kerkelijk Waardebeheer analyseert een breed spectrum van oplossingsmogelijkheden. Het streven is om de gebouwen zoveel als mogelijk in ons midden te behouden voor de plaatselijke geloofsgemeenschap als ontmoetingsplaats, voor nevengebruik of als locatie met een passende (maatschappelijke) functie. Pas als blijkt dat dit niet realiseerbaar is, worden andere oplossingsrichtingen als tijdelijk beheer, herbestemming en herontwikkeling onderzocht.
  • Kerkelijk Waardebeheer is een ANBI en heeft geen winstoogmerk. Kerkelijk Waardebeheer handelt niet zelf in kerkgebouwen en werkt met marktconforme tarieven voor haar medewerkers ter dekking van gemaakte kosten. Resultaten als gevolg van vastgoedtransacties blijven bij de kerkelijke organisaties.

Belangstelling?

Nadere informatie kan worden gevonden op deze website. Specifieke vragen en/of uw belangstelling kunt u kenbaar maken door een email te sturen naar het bestuur van de stichting via info@kerkelijkwaardebeheer.nl.

Overig Nieuws

calender-2389150_1280

Verplaatsing online workshop ‘Het verkopen van uw kerkgebouw’

Wegens privéomstandigheden wordt de online workshop ‘Het verkopen van uw kerkgebouw’ van donderdag 14 september verplaatst naar twee weken later.…
kerk vanaf achtergevel (002)

‘De verkoop duurde véél langer, maar was zeer succesvol’

TERUGBLIK Als Kerkelijk Waardebeheer blikken we af en toe terug op de verkoop van een kerkgebouw. Wat ging er goed?…
DSC09490 Lucas Sluiter KW web

Het taxeren van kerken: geen peulenschil

Stel: er moet een kerkgebouw worden verkocht. Dan is een waardebepaling hier een handig (én soms verplicht) hulpmiddel bij. Een…

Copyright © 2020 Kerkelijk Waardebeheer | Website door: Webheld.nl